info@mijnwijnkelder.eu | +31-(0) 6 11075999

Wed, 02/20/2019 - 10:19
Standaard Terracotta (30)
Le bloc Cellier wijnrekken
  • Le bloc Cellier wijnrekken
  • le bloc Cellier wijnstenen, wijnrekken
  • Bloc Cellier Terracotta

Number: 30 pcs. = 570 bott.
Storage: max. 19 bott./stone
Size H 52 (+4) x W 40 x D 20 cm
In stock:

€950.00